Phần mềm

Sản xuất và gia công phần mềm

QTNet có nhiều thế mạnh thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Đặc biệt, QTNet được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên viên tin học có thể thực hiện các dự án sản xuất và gia công phần mềm xuất khẩu. Gồm có:

* Phần mềm hệ thống

* Phần mềm ứng dụng

* Các giải pháp ứng dụng

* Phân tích thiết kế hệ thống CSDL

* Phát triển các hệ ứng dụng CSDL trên nền SQL server và các Browser